LEVERANS OCH AVTALSVILLKOR


 

När du handlar på hydropool.se bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat de köpvillkor som följer nedan:

INNAN ANVÄNDNING AV HYDROPOOLS PRODUKTER

1.1 Det är viktigt att man har läst Hydropools instruktioner före
användning av produkten och följer dessa. Vid eventuella frågor
kontakta din leverantör.
1.2 Instruktionen ska vara tillgänglig för badande personer och
förvaras på en skyddad plats samt alltid åtfölja produkten.

BETALNINGSVILLKOR

2.1 Vid köp av Hydropools produkter erläggs alltid en handpenning.
Handpenning erläggs alltid vid ordertillfället. Resterande belopp
erläggs alltid innan badet levereras till kund. Endast fullbetalda varor
lämnas ut till kund/transportbolag.
2.2 Lånefinansiering kan erbjudas via finansbolag.
2.3 Fakturan kan betalas via bankgiro, postväxel eller swish.
2.3.1 Bankgiro. Väljer du att betala produkten via bankgiro skall
hela beloppet vara bokfört på vårat konto innan badet kan hämtas
ut. Vi får ofta in betalningar från flera kunder samtidigt. Dessa
betalningar redovisas då som en klumpsumma för dagen och det
tar en (1) arbetsdag från det att vi mottagit betalningen till dess att
vi kan härleda vilken kund som betalat vilken summa. Detta betyder
att fakturor som betalas via bankgiro skall vara bokförda på vårt
bankgiro senast två (2) arbetsdagar innan leverans.
2.3.2 Swish. En swishbetalning görs i samband med mottagandet
av produkten. Om betalning ej kan genomföras så står kunden för
eventuella kostnader förknippat med att badet ej kan levereras till
slutkund.
2.3.3 Postväxel. Kan lämnas över vid mottagandet av produkten.

ORDERBEKRÄFTELSE

En orderbekräftelse är en sammanställning på exakt vad som ingår
i ert köp. Det är viktigt att ni läser igenom denna noggrant. Det är
kundens ansvar att sätta sig in i exakt vad som ingår i köpet med
respektive tillvalspaket. Allt som ingår i köpet skall tydligt framgå av
orderbekräftelsen. Anser ni att något saknas eller är felaktigt skall
detta inkomma skriftligt via e-post till Hydropool inom 5 dagar från
det att orderbekräftelsen skickas ut. Det är kundens eget ansvar att
se till att erhålla en orderbekräftelse i samband med köpet.

AVBOKNING/AVBESTÄLLNING

Vid avbokning/avbeställning efter offertaccept/orderbekräftelse
äger Hydropool rätten att extradebitera 15 % av det sammanlagda
ordervärdet utöver den redan lagda handpenningen. Detta gäller
vid nybeställning och ej lagerhållna produkter. Vid Avbokning/
avbeställning av en produkt som finns i lager eller redan är beställd
från fabrik äger Hydropool rätten att behålla redan erlagd
handpenning.

LEVERANSVILLKOR OCH FRAKTSKADOR

5.1 Transportskadat gods skall reklameras omgående. Dock senast
inom 10 dagar efter leverans.
5.2 Retur kan endast göras om Hydropool levererat fel produkt
eller om återtagande godkänts av din återförsäljare.
5.3 Fri hämtning av produkt på vårt lager. Leverans till tomtgräns
innebär leverans till fastland inom Sveriges gränser med farbar väg.
Standardleverans innebär att badet levereras med bil och släp till
tomtgräns, alternativt levereras badet i en lastbil med bakgavellyft.
Uppbärning/inbärning ingår ej. Kranbilsleveranser och
helikopterleveranser offereras separat.

5.4 Normal leveranstid för nybeställning av spabad är 9-13 veckor,
för swimspa 10-16 veckor. Hydropool kan aldrig garantera en
leveranstid utan bara lämna ett estimerat datum. Hydropool står
aldrigför eventuella kostnader förknippat med en försenad leverans.
Boka aldrig elektriker innan ni har badet på plats.

FORCE MAJEURE

6.1 Garantivillkoren gäller enbart för första ägaren och inom Sverige.
6.2 Fakturan gäller som ditt garantibevis.
6.3 Garantivillkor – se separat garantibrev.

CE-MÄRKNING

7.1 Reklamation ska styrkas genom faktura/kvitto.
7.2 Köparen skall meddela säljaren om felet inom skälig tid efter det
att denne upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Meddelande som
lämnas inom en (1) månad efter det att köparen märkt felet skall alltid
anses ha lämnats i rätt tid.
7.3 Köparen ansvarar för att produkten är åtkomlig för serviceman.
Måste kakel/altan eller annat demonteras står köparen ansvarig
för demontering och återställande. Gör servicemannen arbetet
kommer avgift att debiteras enligt gängse taxa. Det ingår aldrig i
Hydropools garantiåtaganden att flytta på produkten för att
komma åt för service.
7.4 Hydropool ansvarar inte för skador orsakade av felaktig montering,
förändring av ursprungsprodukt, missbruk eller felaktig användning
av utrustning.

CE-MÄRKNING

8.1 Hydropool är inte ansvarig för skada eller försening som beror
på myndighetsåtgärd, krigsliknande händelse, brand, arbetskonflikt,
beslag, brist på transportmedel, brister inom transportbolaget,
allmän varubrist eller andra omständigheter som Hydropool inte
kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar Hydropools
fullgörande i sådan grad, att det inte kan ske annat än till onormalt
hög kostnad.
9.1 Hydropools produkter är CE-märkta. Märkningen betyder att
produkterna har bedömts innan dem släpptes på marknaden och att
de uppfyller EU:s säkerhets-, hälsooch miljökrav.

SÄKER ANVÄNDNING

10.1 För att bäst utnyttja Hydropools produkter samt att förebygga
och undvika skador är det viktigt att man läser igenom
instruktionerna och använder produkten på rätt sätt.
10.2 Använd Hydropools produkt endast till det den är avsedd för.
10.3 Handhavandet måste ske på ett sådant sätt att risk för skador
på person och egendom inte uppstår.
10.4 Tänk på att du som användare har ansvar för att ingen kommer
till skada.
10.5 Hydropools produkt måste vara i fullgott skick. Den får inte
användas om skador eller fel uppkommit som påverkar drift och
funktionssäkerheten. Inte heller om Hydropools produkt har
reparerats, ändrats eller justerats utan ansvarig persons tillstånd och
godkännande.
10.6 Säkerhetsanordningar får inte sättas ur bruk eller avlägsnas.
10.7 Förändring av Hydropools produkt som påverkar drift- eller
funktionssäkerhet är inte tillåtna.
10.8 Skyltar och märkningar får inte avlägsnas eller göra oläsliga.
10.9 Installation, service och reparation får endast utföras av fackman
med tillhörande kompetens.