kundtjanst@hydropool.se

Rörvägen 28, 136 50 Jordbro

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Vi värnar om säkerheten kring era personuppgifter med största integritet och hänsyn. Vår webbplats är krypterad med HTTPS/SSL-certifikat. Certifikatet är till för att förhindra obehöriga personer att se information som skickas mellan servrar.


Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

Uppgifterna som lagras hos oss är de fält som respektive formulär innehåller. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera det du efterfrågat. Eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Om du lämnar dina personuppgifter/fyller i ett formulär till oss via denna webbplats samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy.


Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan.


Ändring/radering och rätt till information om personuppgifter

Du har alltid möjlighet och rätt till att begära tillkomst till den information vi har lagrad. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du oss via mail. När du är kund hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete.


Cookie Policy

Vi använder vi oss av cookies för att förbättra ditt webbplatsbesök, våra tjänster och vår hemsida. . Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.


Kort om Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.


Permanenta cookies

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. Dessa används för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.


Session cookies

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.


Purpose
We collect information to make contact, establish and/or maintain a business relationship or inquiry.

GDPR Compliance
Our privacy policy complies with the requirements of General Data Protection Regulation (GDPR), which is the European Union data protection law, stipulated the first time in May 25th, 2018.

General DataHandling of personal data
We protect the security of your personal data with the utmost integrity and consideration. Our website is encrypted with HTTPS/SSL certificates. The certificate is there to prevent unauthorized persons from viewing information sent between servers.

What data do we store and for how long
The data that is stored with us are the fields that each form contains. The personal data is collected and processed for the purpose of administering what you requested Or as required by law, and is not stored longer than necessary to fulfill this purpose. If you submit your personal data/fill in a form to us via this website, you consent to its processing, in accordance with this policy.

Change/deletion and right to information about personal data
You always have the opportunity and the right to request access to the information we have stored. You also have the right to request changes or deletion of your data. To do this, contact us via email. When you are a customer with us, we always need your information to be able to complete our cooperation.

Cookie Policy
We use cookies to improve your website visit, our services and our website. We also use cookies for overall analytical information regarding your use of our services, to save functional settings and to be able to direct relevant marketing to you. You yourself have the opportunity to change the settings in your browser for the use and scope of cookies. Examples of such adjustments are blocking all cookies or deleting cookies when you close your browser.

Briefly about Cookies
Cookies are small text files that are stored on your computer and are used to track what you do on the website. There are two types of cookies; permanent cookies and session cookies.

Permanent cookies
A permanent cookie remains on the visitors computer for a specified period of time. These are used to improve the website by obtaining statistics on how a visitor uses the website, for example which articles are read the most and how users move in the navigation.

Session cookies
A session cookie is temporarily stored in the computers memory while a visitor is on a web page. Session cookies disappear when you close your browser. On this website, session cookies are used to manage information that you provide when using our services.


Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Hydropool OTVG Sweden använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.